کرونا و روزهای سبک‌شدن قوانین قرنطینه

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

کرونا و روزهای سبک‌شدن قوانین قرنطینه

یادمان باشد، در هنگام همه‌گیری، سبک‌کردن قوانین قرنطینه و فاصله‌گیری‌های فیزیکی، به معنی پایان همه‌گیری نیست.

علت این سبک‌کردن در کشورها، به خاطر ضرورت توازن مشکل سلامت با مشکلات اقتصادی است.

و معنی دیگر این سبک‌کردن هم این است که، بار بیمارستان‌ها کمتر شده، و در صورت بیمار شدن ما، برای ما هم جا دارند!

پس همچنان و به دقت توصیه‌ها را رعایت‌کنیم. بهداشت شخصی و محیط، فاصله گیری فیزیکی، و تا جایی که می‌شود همچنان در خانه بمانیم.

کرونا و روزهای سبک‌شدن قوانین قرنطینه