کودک درونتان را آزادبگذارید!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

کودک درونتان را آزادبگذارید!

✨فعالیت فیزیکی حتما لازم نیست یک کار خسته‌کننده باشد!
✨اسکیت و دوچرخه و بولینگ و پینت‌بال و بازی‌های دیگر فقط مخصوص بچه‌ها نیست.
✨به جوان‌تر ها نشان بدهید که دود از کنده بلند می‌شود!