گام هشتم: گاهی به خودتان استراحت دهید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

هشت گام جهت پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌عروقی
گام هشتم: گهگاهی به خودتان استراحت دهید:

شما اجازه دارید از غذاهایی که لذت میبرید، در منو غذایی خود بگنجانید اما مراقب باشید مقدار آنها این قدر زیاد نباشد که رژیم سالم شما را به هم بریزد.
اینکه شما بیشتر اوقات غذای سالم مصرف کنید، اهمیت دارد.

گام هشتم: گاهی به خودتان استراحت دهید