یکی از روشهای موثر کاهش فشارخون ، کاهش وزن است.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی رژیم

یکی از روشهای موثر کاهش فشارخون ، کاهش وزن است. مطالعات علمی متعددی در این زمینه، نشان دهنده اثربخشی این درمان است و طبق این مطالعات، کاهش ۱۰ کیلوگرم ازاضافه_وزن ، سبب کاهش ۱۰ میلی متر جیوه فشار خون سیستولی می شود که اثری بیشتر از اغلب داروهای فشارخون است. پس اگر فشار خون بالا دارید، باکاهش وزن میتوانید آن را کنترل کنید یا نیازتان به دارو کاهش دهید.

 

کاهش وزن