یک فصل سلامتی!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

در کلینیک “قلب شما” برنامه‌ی ورزشی تخصصی و اختصاصی شده برای افرادی که بیماری قلبی یا بیماری رگ‌های بدن دارند، زیر نظر مستقیم متخصص فیزیولوژی ورزشی، به صورت یک دوره‌ی سه‌ماهه آماده شده است که با توجه به شرایط بیماری و بدن هر فرد، از سه جلسه در هفته شروع‌شده و در پایان به پنج جلسه در هفته خواهد رسید.