یک پنجم همه مرگ‌ها، به دنبال ایست ناگهانی قلبی است.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

احیای قلبی عروقی را یاد بگیریم

یک پنجم همه مرگ‌ها، به دنبال ایست ناگهانی قلبی است،
که اگر احیای درست و به موقع انجام شود، قابل برگشت است.