10- اندازه‌گیری فشار خون در منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل توصیه می شود در هر نوبت،

دوبار و به فاصله یک دقیقه فشار خون اندازه گیری شود.