10 سال

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

افرادی که سیگار می‌کشند
به طور متوسط 10 سال از عمرشان را
به خاطر سیگار از دست می‌دهند