11- اندازه‌گیری فشار خون در منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل

توصیه می‌شود در هر روز، دو نوبت

صبح و شب قبل از صرف غذا، فشار خون اندازه‌گیری شود.