12- اندازه‌گیری فشار خون در منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل

برای تشخیص و پیگیری درمان، توصیه می‌شود هفت روز پشت سر هم فشار خون اندازه‌گیری شود.