13- اندازه‌گیری فشار خون در منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل

وقتی دیگر فشار خون کنترل بود،

توصیه می‌شود هفته‌ای یک بار فشار خون اندازه‌گیری شود.