نیم ساعت خرید برای منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

نیم ساعت خرید برای منزل، در فروشگاه‌های بزرگ، به صورت یک هفته در میان

برای یک سال

معادل شرکت کردن در یک مسابقه‌ی دو ماراتون است.

 

نیم ساعت خرید برای منزل