بعضی بیماری‌های قلبی مهم، حتی در چکاپ‌‌ها هم ممکن است دیده نشوند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

احیای قلبی عروقی را یاد بگیریم

بعضی بیماری‌های قلبی مهم، حتی در
چکاپ‌‌ها هم ممکن است دیده نشوند و بعد
ممکن است باعث ایست ناگهانی قلبی
شوند، که البته احیای درست و به موقع
می‌تواند باعث برگشت آنها و نجات شود.