سیگارهای الکترونیکی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

به دام نیفتید
سیگارهای الکترونیکی هم باعث وابستگی می‌شوند
و ضرر هم دارند