بسیار عالی از هرجهت

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بسیار عالی از هرجهت.

جناب دکتر ریاحی بسیار حاذق و دقیق.

دستیار و منشی با آرامش و همراه و کار بلد.

مطب، آرام و منظم
و نوبت‌دهی بدون استرس و زمان مناسب.

سپاس.

من و پدر و همسرم بیمار ایشون هستیم.