فصل شایع آنفلوآنزا

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

فصل شایع آنفلوآنزا، پاییز و زمستان است
و بهترین وقت برای دریافت واکسن آنفلوآنزا
از نیمه شهریور تا نیمه آبان است.