73 درصد فشار خونشان اندازه گرفته شده

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

در کشورهای با درآمد کم و متوسط
از بین افراد مبتلا به فشار خون بالا
73 درصد فشار خونشان اندازه گرفته شده