خطر حوادث قلبی را 10 درصد کم می‌کند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

هر 5 میلی‌لیترجیوه کاهش فشار خون
خطر حوادث قلبی را 10 درصد کم می‌کند.