لطفا به خاطر داشته باشید…

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

توصیه‌هایی از یک بیمار به پزشکان و بقیه‌ی تیم درمان

لطفا به خاطر داشته باشید، من در زندگی، همیشه این‌قدر ضعیف، نگران، نیازمند توجه نیستم.