یک مثال از نابرابری‌ها در دسترسی به خدمات سلامت

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلب منو و تو نداریم!

به عنوان یک مثال از نابرابری‌ها در دسترسی به خدمات سلامت،
جمعیت‌های کم برخوردار بسیار کمتر از دیگران برای ترک سیگار کمک دریافت می‌کنند و
بیشتر در اثر مصرف سیگار جانشان را از دست می‌دهند.