درآمد پایین، تحصیلات کم …

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلب من و تو نداریم!

درآمد پایین، تحصیلات کم، بیکاری، محل زندگی،
نژاد، جنسیت مستقیما با خطر بیماری‌های
قلب و عروق در ارتباط هستند.