9- اندازه‌گیری فشار خون در منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل

در هنگام اندازه‌گیری فشار خون

فرد نباید صحبت کند