آیا کسی که واکسن می‌زند، ممکن است باز هم بتواند ناقل باشد؟

آیا کسی که واکسن می‌زند، ممکن است باز هم بتواند ناقل باشد؟ دقیقا معلوم نیست ⚡وقتی واکسن تزریق می‌شود، بدن علیه ویروس، پاسخ ایمنی ایجاد می‌کند، و به همین خاطر در صورت آلوده شدن ویروس، احتمال ابتلا یا فرم شدید بیماری بسیار کم خواهد ... ادامه مطلب