ترومبوآمبولی وریدی

لخته خونی که در ورید پا تشکیل می‌شود، لخته (ترومبوز) وریدهای عمقی گفته می‌شود. اگر این لخته جدا شده و وارد ریه شود، آمبولی ریه نام می‌گیرد و مجموع این دو، ترومبوآمبولی وریدی نام دارد.... ادامه مطلب

لخته خون در ورید پا

لخته خونی که در ورید پا تشکیل می‌شود، لخته (ترومبوز) وریدهای عمقی گفته می‌شود. اگر این لخته جدا شده و وارد ریه شود، آمبولی ریه نام می‌گیرد.و مجموع این دو، ترومبوآمبولی وریدی نام دارد.... ادامه مطلب

لخته خون در ورید پا

لخته خونی که در ورید پا تشکیل می‌شود، لخته (ترومبوز) وریدهای عمقی گفته می‌شود. اگر این لخته جدا شده و وارد ریه شود، آمبولی ریه نام می‌گیرد.و مجموع این دو، ترومبوآمبولی وریدی نام دارد.... ادامه مطلب

لخته خون در ورید پا

لخته خونی که در ورید پا تشکیل می‌شود، لخته (ترومبوز) وریدهای عمقی گفته می‌شود. اگر این لخته جدا شده و وارد ریه شود، آمبولی ریه نام می‌گیرد.و مجموع این دو، ترومبوآمبولی وریدی نام دارد.... ادامه مطلب