بعد از حمله قلبی، تا چه مدت مرخصی لازم است و نباید سر کار رفت؟

بعد از حمله قلبی، تا چه مدت مرخصی لازم است و نباید سر کار رفت؟

بسته به شدت سکته قلبی و درمان صورت گرفته برای آن و نیز کار شما، مدت مرخصی مورد نیاز ممکن است بین دوهفته تا سه ماه باشد که باید از پزشک خود راهنمایی بگیرید.