بعد از حمله قلبی، چه زمانی می‌توان دوباره رانندگی‌کرد؟

بعد از حمله قلبی، چه زمانی می‌توان دوباره رانندگی‌کرد؟

در صورت پایدار بودن علایم، رانندگی با وسایل نقلیه شخصی از دو هفته تا یک ماه بعد از ترخیص مجاز می باشد. رانندگی با وسایل نقلیه عمومی و سنگین بایستی تا حداقل شش هفته بعد از ترخیص به تأخیر بیفتد. درباره امکان رانندگی مجدد با وسایل نقلیه عمومی و ماشین های سنگین، حتما از پزشک خود راهنمایی بخواهید.