بیمار مبتلا به نارسایی قلب، در چه شرایطی باید به اورژانس مراجعه کند؟

بیمار مبتلا به نارسایی قلب، در چه شرایطی باید به اورژانس مراجعه کند؟

در موارد زیر به نزدیکترین اورژانس مراجعه کنید یا با شماره 115 تماس بگیرید: